จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน (สร้างฝายผสมผสานโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หินไม้ล้มที่ตายแล้วฯลฯ) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

4 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 117 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน (สร้างฝายผสมผสานโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หินไม้ล้มที่ตายแล้วฯลฯ) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงคุณประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ พร้อมท้้งให้ความรู้ในการจัดกมารทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความหวงแหน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงคุณประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ พร้อมท้้งให้ความรู้ในการจัดกมารทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความหวงแหน

 


กำหนดการ

 วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด