จัดกิจกรรมปลูกป่าชาวบ้านในรูปแบบแนวกันชนระหว่างพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินของเกษตรกรภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกป่าชาวบ้าน ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงบการหลวงศรีคีรีรักษ์ จ.ตาก

2 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 114 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการชาวบ้านฯ 

 

หลักการและเหตุผล

โครงการป่าชาวบ้านฯ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมปลูกป่าชาวบ้านในรูปแบบแนวกันชนระหว่างพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินของเกษตรกรภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกป่าชาวบ้าน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงบการหลวงศรีคีรีรักษ์ จ.ตาก 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่าชาวบ้านให้เป็นแปลงตัวอย่างที่ดีและเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากต้นไม้ที่ปลูกทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกฟื้นฟูป่าและดูแลรักษาป่า

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงบการหลวงศรีคีรีรักษ์ จ.ตาก 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่าชาวบ้านให้เป็นแปลงตัวอย่างที่ดีและเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากต้นไม้ที่ปลูกทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกฟื้นฟูป่าและดูแลรักษาป่า

 


กำหนดการ

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด