จัดสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานกลุ่มอารักขาพืช และงานวิเคราะห์สาร มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานด้านอารักขาพืช และวิเคราะห์สาร ประจำปี 2562 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ

1 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 131 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้กำหนดการจัดสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานกลุ่มอารักขาพืช และงานวิเคราะห์สาร มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานด้านอารักขาพืช และวิเคราะห์สาร ประจำปี 2562  ในวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2562 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงร่วมกันในการดำเนินงานระบบควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของผลผลิตเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถแข่งขันกับลูกค้าอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันได้ 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2562 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงร่วมกันในการดำเนินงานระบบควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของผลผลิตเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถแข่งขันกับลูกค้าอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันได้ 

 


กำหนดการ

 วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2562 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด