จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

1 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 118 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผลดได้กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปลูกไม้ผลแก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ผลระหว่างเกษตรกร

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปลูกไม้ผลแก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ผลระหว่างเกษตรกร

 


กำหนดการ

 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด