จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การดูแลรักษาแปลงชาอัสสัม การเก็บใบชาสดเพื่อมาแปรรูปเป็นชาเขียวอบไอน้ำเพื่อให้ได้ชามาตรฐาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

27 มิถุนายน 2562 อ่าน: 127 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้าได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การดูแลรักษาแปลงชาอัสสัม การเก็บใบชาสดเพื่อมาแปรรูปเป็นชาเขียวอบไอน้ำเพื่อให้ได้ชามาตรฐาน  ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตชาให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและเพื่อให้เกษตรกรมีทักษะในการปลูกและแปรรูปชาที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตชาให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและเพื่อให้เกษตรกรมีทักษะในการปลูกและแปรรูปชาที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด