จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกผักการขาวปลีและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

27 มิถุนายน 2562 อ่าน: 142 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกผักการขาวปลีและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักกาดขาวปลีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของตนเอง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักกาดขาวปลีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของตนเอง

 


กำหนดการ

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด