จัดประชุมเรื่องวางระบบการจัดการผลผลิตก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวขของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ณ ห้องประชุมบ้านเชตะวัน อ.นาน้อย จ.น่าน

27 มิถุนายน 2562 อ่าน: 114 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกรได้กำหนดการจัดประชุมเรื่องวางระบบการจัดการผลผลิตก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวขของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบ้านเชตะวัน อ.นาน้อย จ.น่าน 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการผลผลิตก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวให้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบ้านเชตะวัน อ.นาน้อย จ.น่าน 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการผลผลิตก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวให้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด