จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงานกาแฟโครงการหลวงระยะ 4 ปี (2562-2565) และศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรชาโครงการหลวง ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อ.เมือง จ.จ่าน และศูนย์ภูฟ

27 มิถุนายน 2562 อ่าน: 191 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้าได้กำหนดการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงานกาแฟโครงการหลวงระยะ 4 ปี (2562-2565) และศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรชาโครงการหลวง ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อ.เมือง จ.จ่าน และศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ่อเกลือ, หมู่บ้านมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกชาและกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปีการผลิต 2561/62 และเพื่อเกิดการเรียนรูีของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากการศึกษาดูงานการปลูกและการผลิตชาของศูนย์ภูฟ้า

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 24-26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อ.เมือง จ.จ่าน และศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ่อเกลือ, หมู่บ้านมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกชาและกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปีการผลิต 2561/62 และเพื่อเกิดการเรียนรูีของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากการศึกษาดูงานการปลูกและการผลิตชาของศูนย์ภูฟ้า

 


กำหนดการ

 วันที่ 24-26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อ.เมือง จ.จ่าน และศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ่อเกลือ, หมู่บ้านมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด