จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำแผนชุมชนและแผนที่ดินรายแปลงเพื่อขับเคลื่อนบริการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปี 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ, แม่จริม และโรงแรมดิอิม

21 มิถุนายน 2562 อ่าน: 178 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สำนักพัฒนา

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สำนักพัฒนาได้กำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำแผนชุมชนและแผนที่ดินรายแปลงเพื่อขับเคลื่อนบริการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปี 2562  ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ, แม่จริม และโรงแรมดิอิมเพรสน่าน จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นทีโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ, แม่จริม และโรงแรมดิอิมเพรสน่าน จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นทีโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


กำหนดการ

 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ, แม่จริม และโรงแรมดิอิมเพรสน่าน จ.น่าน

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด