จัดกิจกรรมโครงการอบรมบริหารจัดการกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อลดหนี้ ณ บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

20 มิถุนายน 2562 อ่าน: 210 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการอบรมบริหารจัดการกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อลดหนี้ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยเป้ามีความรู้ความเข้าใจความสำคัญองการรวมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อเป็นการลดหนี้ และเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มและโครงสร้างของกลุ่ม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยเป้ามีความรู้ความเข้าใจความสำคัญองการรวมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อเป็นการลดหนี้ และเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มและโครงสร้างของกลุ่ม

 


กำหนดการ

 วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด