จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้อกันการชะล้างพังทลายดิน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

18 มิถุนายน 2562 อ่าน: 186 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้อกันการชะล้างพังทลายดิน  ในวันที่ 13 กรกฎาคม  2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินทำการเกษตรเพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 13 กรกฎาคม  2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินทำการเกษตรเพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน

 


กำหนดการ

 วันที่ 13 กรกฎาคม  2562 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด