จัดประชุมเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้สำหรับจัดทำหนังสือคู่มือการเก็บเกี่ยวและมาตรฐานคุณภาพผลไม้ มูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

17 มิถุนายน 2562 อ่าน: 212 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผลได้กำหนดการจัดประชุมเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้สำหรับจัดทำหนังสือคู่มือการเก็บเกี่ยวและมาตรฐานคุณภาพผลไม้ มูลนิธิโครงการหลวง ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหนังสือคุ่มือการเก็บเกี่ยวและมาตรฐานคุณภาพไม้ผล มูลนิธิโครงการหลวง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหนังสือคุ่มือการเก็บเกี่ยวและมาตรฐานคุณภาพไม้ผล มูลนิธิโครงการหลวง

 


กำหนดการ

 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด