จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาปรับปรุงภูิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ ในชุมชน ณ บ้านเด่น หมู่ที่ 7 ต.บ้านจันทร์อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

17 มิถุนายน 2562 อ่าน: 148 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาปรับปรุงภูิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ ในชุมชน ในวันที่ 8-6 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านเด่น หมู่ที่ 7 ต.บ้านจันทร์อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนโดยการปลูกต้นไม้ในชุมชนและเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติให้กับชุมชน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 8-6 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านเด่น หมู่ที่ 7 ต.บ้านจันทร์อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนโดยการปลูกต้นไม้ในชุมชนและเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติให้กับชุมชน

 


กำหนดการ

 วันที่ 8-6 กรกฎาคม 2562 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด