จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผลเรื่อง การจัดการโรคและแมลง และการใช้สารชชีวภัณฑ์ในระบบการปลูกสตรอว์เบอร์รี และเคพกูลเบอร์รี ณ โรงแรมแคนทารีฮิวว์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

14 มิถุนายน 2562 อ่าน: 152 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผลได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผลเรื่อง การจัดการโรคและแมลง และการใช้สารชชีวภัณฑ์ในระบบการปลูกสตรอว์เบอร์รี และเคพกูลเบอร์รี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมแคนทารีฮิวว์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการโรคและและแมลงและการใช้ชีวภัณฑ์รวมถึงแนวป้องกันกำจัดที่ถูกต้อง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมแคนทารีฮิวว์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการโรคและและแมลงและการใช้ชีวภัณฑ์รวมถึงแนวป้องกันกำจัดที่ถูกต้อง

 


กำหนดการ

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด