จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์ (การดูแลป่า) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

5 มิถุนายน 2562 อ่าน: 203 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่านได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์ (การดูแลป่า) ในวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และมีการกำหนดแนวกันเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ทำกิน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และมีการกำหนดแนวกันเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ทำกิน

 


กำหนดการ

 วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2562 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด