จัดกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

5 มิถุนายน 2562 อ่าน: 249 ครั้ง

ชื่อโครงการ

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่านได้กำหนดการจัดกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และมีการกำหนดแนวกันเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ทำกิน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และมีการกำหนดแนวกันเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ทำกิน

 


กำหนดการ

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด