จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงอำเภอพร้าว ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมลานคุณ ร้านอาหารลานคุน อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่

8 สิงหาคม 2561 อ่าน: 121 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงอำเภอพร้าว ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานคุณ ร้านอาหารลานคุน อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 และแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 ของวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด ร่วมกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานคุณ ร้านอาหารลานคุน อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 และแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 ของวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด ร่วมกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ

 


กำหนดการ

 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด