จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกเคพกูสเบอรี่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

18 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 148 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีกและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีกและการเรียนรู้การปลูกไม้ผลได้กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกเคพกูสเบอรี่  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปลูกเคพกูสเบอรี่ แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินแและสนับสนุนให้เกิดระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างเกษตรกรโดยผ่านตัวอย่างของเกษตรกร

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปลูกเคพกูสเบอรี่ แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินแและสนับสนุนให้เกิดระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างเกษตรกรโดยผ่านตัวอย่างของเกษตรกร

 


กำหนดการ

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด