จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่า (การปลูกป่า) ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ณ บ้านห้วยชมภู ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น

18 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 171 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการป่าชาวบ้านฯ 

 

หลักการและเหตุผล

โครงการป่าชาวบ้านฯ ได้กำหนดการ จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่า (การปลูกป่า) ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  ในวันที่ 22 กรกฎาคม  2561  ณ บ้านห้วยชมภู ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างจิดสำนึกและสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์แและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 นที่ 22 กรกฎาคม  2561  ณ บ้านห้วยชมภู ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างจิดสำนึกและสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์แและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

 


กำหนดการ

 นที่ 22 กรกฎาคม  2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด