จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่า (การปลูกาป่าต้นน้ำ) ณ บ้านห้วยข้าวลีบ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

18 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 173 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการป่าชาวบ้านฯ 

 

หลักการและเหตุผล

โครงการป่าชาวบ้านฯ ได้กำหนดการ จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่า (การปลูกาป่าต้นน้ำ)  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านห้วยข้าวลีบ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความมือในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเกี่ยวกับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านห้วยข้าวลีบ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความมือในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเกี่ยวกับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 


กำหนดการ

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด