จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

14 มิถุนายน 2561 อ่าน: 16 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ในวันที่ 26 มิถุนายน  2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงานโครงการและแผนปฏิบัติงานประจำปีที่ตั้งไว้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 26 มิถุนายน  2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงานโครงการและแผนปฏิบัติงานประจำปีที่ตั้งไว้

 


กำหนดการ

 วันที่ 26 มิถุนายน  2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด