จัดกิจกรรมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกหญ้าแฝกตามแนวเขตอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน ณ บ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

14 มิถุนายน 2561 อ่าน: 15 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกหญ้าแฝกตามแนวเขตอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้เยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงคุณประโยชน์ของหญ้าแฝก

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้เยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงคุณประโยชน์ของหญ้าแฝก

 


กำหนดการ

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด