จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านและจัดเก็บขยะในชุมชน ณ บ้านห้วยโป่งผาลาด หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

14 มิถุนายน 2561 อ่าน: 12 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกรบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านและจัดเก็บขยะในชุมชน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ บ้านห้วยโป่งผาลาด หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ บ้านห้วยโป่งผาลาด หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

 


กำหนดการ

 วันที่ 4 มิถุนายน 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด