จัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

14 มิถุนายน 2561 อ่าน: 11 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน

 


กำหนดการ

 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด