จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งสาธารณะประโยชน์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่่บ้านน้ำชุ่ม ณ บ้านน้ำชุ่มหมู่ที่ 8 ต.ป้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

14 มิถุนายน 2561 อ่าน: 5 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งสาธารณะประโยชน์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่่บ้านน้ำชุ่ม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ บ้านน้ำชุ่มหมู่ที่ 8 ต.ป้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกิดการสร้างความเข้มแข็งและดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ บ้านน้ำชุ่มหมู่ที่ 8 ต.ป้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกิดการสร้างความเข้มแข็งและดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 


กำหนดการ

 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด