จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟอราบิก้า ณ บ้านบูแมะ หมู่ที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลววสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

14 มิถุนายน 2561 อ่าน: 14 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลววสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลววสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟอราบิก้า ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านบูแมะ หมู่ที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลววสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้ามีความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดการผลผลิตกาแฟอราบิก้า และสามารถแปรรูปผลผลิตสด (เชอร์รี่) เป็นกะลาใด้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านบูแมะ หมู่ที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลววสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้ามีความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดการผลผลิตกาแฟอราบิก้า และสามารถแปรรูปผลผลิตสด (เชอร์รี่) เป็นกะลาใด้

 


กำหนดการ

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด