จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร (การขุดลอกฝายชะลอน้ำ) ณ บ้านลอจอ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

17 พฤษภาคม 2561 อ่าน: 116 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการป่าชาวบ้านฯ 

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการป่าชาวบ้านฯ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร (การขุดลอกฝายชะลอน้ำ)ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านลอจอ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกากรฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารของชุมชนซึ่่งอยู่ในเขตพิื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโดยการขุดลอกและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านลอจอ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกากรฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารของชุมชนซึ่่งอยู่ในเขตพิื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโดยการขุดลอกและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ

 


กำหนดการ

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด