จัดฝึกอบรมเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการทอผ้าแปรรูปเพื่อจำหน่าย (พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

17 พฤษภาคม 2561 อ่าน: 130 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอนได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการทอผ้าแปรรูปเพื่อจำหน่าย (พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ) ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกิดทักษะในการแปรรูปสินค้าโดยอยู่บนฐานความชำนาญและถนัดตามลักษณะงานหัตถกรรมชนเผ่า ทั้งเพื่อสร้างความหลากหลายในการผลิตชิ้นงานหัตถกรรมในชุมชน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกิดทักษะในการแปรรูปสินค้าโดยอยู่บนฐานความชำนาญและถนัดตามลักษณะงานหัตถกรรมชนเผ่า ทั้งเพื่อสร้างความหลากหลายในการผลิตชิ้นงานหัตถกรรมในชุมชน

 


กำหนดการ

 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด