จัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรมและแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแก่สื่อมวลชนและผู้ประกอบการเรื่อง การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง ณ โฮมสเตย์บ้านวังไผ่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

17 พฤษภาคม 2561 อ่าน: 67 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้กำหนดการจัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรมและแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแก่สื่อมวลชนและผู้ประกอบการเรื่อง การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง  ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 ณ โฮมสเตย์บ้านวังไผ่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 ณ โฮมสเตย์บ้านวังไผ่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

 


กำหนดการ

 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด