จัดประชุมและอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพืิ้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

17 พฤษภาคม 2561 อ่าน: 102 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดจัดจัดประชุมและอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกร ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ โครงการพัฒนาพืิ้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อชี้แจงบทบาทผู้นำเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาผู้นำเกษตรกรให้เกษตรกรได้เข้าใจนโยบายการพัฒนาผู้นำเกษตรกรของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ โครงการพัฒนาพืิ้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อชี้แจงบทบาทผู้นำเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาผู้นำเกษตรกรให้เกษตรกรได้เข้าใจนโยบายการพัฒนาผู้นำเกษตรกรของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ

 


กำหนดการ

 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ โครงการพัฒนาพืิ้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด