จัดนิทรรศการ งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2561 ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร

17 พฤษภาคม 2561 อ่าน: 131 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและผลผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สถาบันวิจัยฯ

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและผลผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สถาบันวิจัยฯ ได้กำหนดจัดนิทรรศการ งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากข้าวพื้นเมืองที่มีอยู่หลากหลวยบนพื้นที่สูง และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากข้าวพื้นเมืองที่มีอยู่หลากหลวยบนพื้นที่สูง และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 


กำหนดการ

 วันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด