จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกป่าชาวบ้านศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

17 พฤษภาคม 2561 อ่าน: 100 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการป่าชาวบ้านฯ 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการป่าชาวบ้านฯ ได้กำหนดการจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกป่าชาวบ้านศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกป่าชาวบ้านทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และเพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการของกลุ่ม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกป่าชาวบ้านทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และเพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการของกลุ่ม

 


กำหนดการ

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด