จัดฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการปลูกคะน้าและมะเขือเทศในโรงเรือน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

9 เมษายน 2561 อ่าน: 217 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงกาสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงกาสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการปลูกคะน้าและมะเขือเทศในโรงเรือน ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเทคนิควิธีการและประสบการณ์เกี่ยวกับการเพาะปลูกคะน้าและมะเขือเทศในโรงเรือน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเทคนิควิธีการและประสบการณ์เกี่ยวกับการเพาะปลูกคะน้าและมะเขือเทศในโรงเรือน

 


กำหนดการ

 วันที่ 3 เมษายน 2561

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด