จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย และการลดอันตรายจากผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรต่อสุขภาพของเกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

9 เมษายน 2561 อ่าน: 188 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้กำหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย และการลดอันตรายจากผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรต่อสุขภาพของเกษตรกร ในวันที่ 10-11 เมษายน 2561 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการกำจัดสารพิษจากสิ่งแวดล้อม และเพื่อประเมินผลกระทบของสารเคมีเกษตรกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟส และคาร์บาเมทต่อสุขภาพของเกษตรกร

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10-11 เมษายน 2561 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการกำจัดสารพิษจากสิ่งแวดล้อม และเพื่อประเมินผลกระทบของสารเคมีเกษตรกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟส และคาร์บาเมทต่อสุขภาพของเกษตรกร

 


กำหนดการ

 วันที่ 10-11 เมษายน 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด