จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการงานวิจัยและงานพัฒนาเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ี่สูง จ.เชียงใหม่

9 เมษายน 2561 อ่าน: 141 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

 

หลักการและเหตุผล

  สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)ได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานบูรณาการงานวิจัยและงานพัฒนาเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ี่สูง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการบูรณาการงานวิจัยและงานพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามตัวชี้วัดผู้บริหารสูงสุด

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ี่สูง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการบูรณาการงานวิจัยและงานพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามตัวชี้วัดผู้บริหารสูงสุด

 


กำหนดการ

 วันที่ 2 เมษายน 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด