จัดประชุมกลุ่มเตรียมสหกรณ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ ห้วยเป้า ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

9 เมษายน 2561 อ่าน: 171 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดประชุมกลุ่มเตรียมสหกรณ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ ห้วยเป้า ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และทิศทางการดำเนินงานของกลุ่ม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และทิศทางการดำเนินงานของกลุ่ม

 


กำหนดการ

 วันที่ 2 เมษายน 2561

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด