จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยเป้า ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

9 เมษายน 2561 อ่าน: 192 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยเป้า ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรคและทิศทางการดำเนินงานของกลุ่ม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรคและทิศทางการดำเนินงานของกลุ่ม

 


กำหนดการ

 วันที่ 3 เมษายน 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด