จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาในชุมชน ณ บ้านห้วยน้ำริน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

9 เมษายน 2561 อ่าน: 180 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกรบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาในชุมชน ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ บ้านห้วยน้ำริน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองท้านด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ บ้านห้วยน้ำริน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองท้านด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

 


กำหนดการ

 วันที่ 9 เมษายน 2561

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด