จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะบริเวณแหล่งต้นน้ำและชุมชนเพื่อลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่,ศูนย์ฯ แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

9 มีนาคม 2561 อ่าน: 255 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเผ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเผ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้กำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะบริเวณแหล่งต้นน้ำและชุมชนเพื่อลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 6-7 มีนาคม  2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่,ศูนย์ฯ แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและก่อให้เกิดความสมัคคีในชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำทีใช้ในการอุปโภคบริโภค

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 6-7 มีนาคม  2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่,ศูนย์ฯ แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและก่อให้เกิดความสมัคคีในชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำทีใช้ในการอุปโภคบริโภค

 


กำหนดการ

 วันที่ 6-7 มีนาคม  2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่,ศูนย์ฯ แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด