จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ณ บ้านป๊อก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

9 มีนาคม 2561 อ่าน: 219 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการป่าชาวบ้านฯ 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการป่าชาวบ้านได้กำหนดการจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ บ้านป๊อก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อป้องกันไฟป่าไม่ให้รุกล้ำมาทำลายต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามแนวถนน และเพื่อสร้างและส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ บ้านป๊อก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อป้องกันไฟป่าไม่ให้รุกล้ำมาทำลายต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามแนวถนน และเพื่อสร้างและส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์

 


กำหนดการ

 วันที่ 9 มีนาคม 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด