จัดฝึกอบรมเรื่อง การผลิตไม้ดอกกระถาง ของเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ณ พื้นที่เยี่ยมเยือนบ้านแม่พริก .แม่สรวย จ.เชียงราย

9 มีนาคม 2561 อ่าน: 260 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการาผลิตและการบริหารจัดการผลิตไม้ดอกของกลุ่มเกษตรกร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการาผลิตและการบริหารจัดการผลิตไม้ดอกของกลุ่มเกษตรกรได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเรื่อง การผลิตไม้ดอกกระถาง ของเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี  ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ พื้นที่เยี่ยมเยือนบ้านแม่พริก .แม่สรวย จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิคตไม้ดอกได้คุณภาพตามมาตรฐานการผลิต จำหน่ายเป็นรายได้แก่ครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิธีการปลูกไม้ดอกที่ถูกต้องลแเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ที่่สร้างรายได้ต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ พื้นที่เยี่ยมเยือนบ้านแม่พริก .แม่สรวย จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิคตไม้ดอกได้คุณภาพตามมาตรฐานการผลิต จำหน่ายเป็นรายได้แก่ครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิธีการปลูกไม้ดอกที่ถูกต้องลแเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ที่่สร้างรายได้ต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 9 เมษายน 2561

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด