จัดโครงการศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

9 มีนาคม 2561 อ่าน: 284 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงได้กำหนดการจัดโครงการศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในวันท่ี่ 9-10 เมษายน 2561 ณ บ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้แทนชุมชนและขยายฐานความรู้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันท่ี่ 9-10 เมษายน 2561 ณ บ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้แทนชุมชนและขยายฐานความรู้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 


กำหนดการ

 วันท่ี่ 9-10 เมษายน 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด