จัดกิจกรรมโครงการอบรมเรื่องการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาพัฒชุมชนในพื้นที่ ณ บ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

9 มีนาคม 2561 อ่าน: 221 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นท่ี่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ จ.ตาก 

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นท่ี่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ จ.ตาก ได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเรื่องการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาพัฒชุมชนในพื้นที่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2561 ณ บ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ชาวบ้านได้รับความรู้เรื่องการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัตัทั้งในระดับครัวเรือน และในการพัฒนาชุมชน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2561 ณ บ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้ชาวบ้านได้รับความรู้เรื่องการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัตัทั้งในระดับครัวเรือน และในการพัฒนาชุมชน

 


กำหนดการ

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2561 ณ บ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด