จัดโครงการกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการป้องกันไฟป่า (ทำแนวกันไฟ) ณ บ้านห้วยเสี้ยว ศูนย์ฯ ห้วยเสี้ยว ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

14 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 50 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ศูนย์พันาโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ศูนย์พันาโครงการหลวงได้กำหนดดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการป้องกันไฟป่า (ทำแนวกันไฟ) ในว้ันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านห้วยเสี้ยว ศูนย์ฯ ห้วยเสี้ยว ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของยุวเกษตรกรโครงการหลวงและโครงการความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเอง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 ว้ันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านห้วยเสี้ยว ศูนย์ฯ ห้วยเสี้ยว ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของยุวเกษตรกรโครงการหลวงและโครงการความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเอง

 


กำหนดการ

 ว้ันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด