จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชผัก ไม้ผล และกาแฟ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

14 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 44 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลองได้กำหนดดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชผัก ไม้ผล และกาแฟ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ในการปฏิบัติดูแล รักษาและพัฒนามาตรฐานอาหาร การปลูกพืชผัก ไม้ผล และกาแฟของตนเอง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ในการปฏิบัติดูแล รักษาและพัฒนามาตรฐานอาหาร การปลูกพืชผัก ไม้ผล และกาแฟของตนเอง

 


กำหนดการ

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด