จัดโครงการเวทีวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ณ บ้านเลอตอหมู่ที่ 13 ต.แม่ตื่น อ.ท่าสองยาง, บ้านจ่อคี หมู่ที่ 6 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

14 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 41 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงได้กำหนดดำเนินการจัดโครงการเวทีวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านเลอตอหมู่ที่ 13 ต.แม่ตื่น อ.ท่าสองยาง, บ้านจ่อคี หมู่ที่ 6 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกิดการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านเลอตอหมู่ที่ 13 ต.แม่ตื่น อ.ท่าสองยาง, บ้านจ่อคี หมู่ที่ 6 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกิดการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 


กำหนดการ

 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านเลอตอหมู่ที่ 13 ต.แม่ตื่น อ.ท่าสองยาง, บ้านจ่อคี หมู่ที่ 6 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด