จัดนิทรรศการเผยแพร่ด้านการท่องเที่ยวและงานโครงการหลวงในงาน วันรำลึกธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทยประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬาบ้านป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

14 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 39 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้กำหนดดำเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่ด้านการท่องเที่ยวและงานโครงการหลวงในงาน วันรำลึกธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทยประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาบ้านป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 1-3 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาบ้านป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 


กำหนดการ

 วันที่ 1-3 มีนาคม 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด