จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

13 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 44 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่เกี่ยวข้อง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่เกี่ยวข้อง

 


กำหนดการ

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด