จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกแตงหอมตาข่ายเนื้อสีส้ม ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

13 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 29 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้าได้กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกแตงหอมตาข่ายเนื้อสีส้ม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกแตงหอมให้ได้คุณภาพและตามแผนการผลิต

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกแตงหอมให้ได้คุณภาพและตามแผนการผลิต

 


กำหนดการ

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด