จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่องการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่บ้านแม่เลา ณ บ้านแม่เลา หมู่ที่ 5 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

13 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 38 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ได้กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่องการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่บ้านแม่เลา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านแม่เลา หมู่ที่ 5 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ชาวบ้านแม่เลามีความรู้เรื่องการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั่้งในระดับครัวเรือน และในการพัฒนาชุมชนได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านแม่เลา หมู่ที่ 5 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้ชาวบ้านแม่เลามีความรู้เรื่องการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั่้งในระดับครัวเรือน และในการพัฒนาชุมชนได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด